top of page

Jernverkene -Hassel og Eidsfos

Hasselverket

Da glassverket på Nøstetangen startet opp i 1741. var Hasselverket alt en veletablert bedrift, mer enn hundre år gammelt og et anerkjent jernverk. Det produserte både smijern, som smedene brukte som råstoff til sine produkter, og mange typer støpejernsprodukter. Mest kjent – både i samtid og ettertid – var nok Hassel for sine «jernkakkelovner», med jernplater som var små kunstverk. De ble støpt i treformer med utskjæringer som var laget av noen av de fremste treskjærerne i landet.

 

Rokokkoperioden på siste halvdel av 1700-tallet regnes som en storhetstid for denne ovnskunsten, og rokokko-ovnene fra Hassel er en interessant parallell til glasskunsten fra Nøstetangen i samme periode. Motivene var hentet fra bibelhistorien, men også fra gresk og romersk mytologi. Landets konger ble også hyllet, og noen av de aller rikeste borgerne kunne også spesialbestille ovner med sitt eget monogram.

 

Eiere i denne perioden var familien Neumann, slektninger av Cappelen på Fossesholm og medlemmer av det lokale handelspatrisiatet. Jacob Hansen Neumann var eier fra 1746 til han døde i 1777. Deretter sto enken hans, 

 

Verkets hovedgruver lå i Hasselåsen på Modum, men det hadde også gruver andre steder på Eiker og ikke minst ved Arendal, der det ble utvunnet jernmalm av en helt spesiell kvalitet, som ble fraktet sjøveien til Eiker. Selve verket med den store masovnen lå ved Daler på Eiker og ble drevet med vannkraft fra Bingselva. Sammen med sagbrukene, som lå litt lenger ned i elva, la det grunnlaget for tettstedet Skotselv   

LES MER OM MASOVNEN PÅ HASSEL JERNVERK:

Bygningene ved Hassel Jernverk.jpg

Eidsfos jernverk

Eidsfos jernverk ble startet i 1697 av Caspar Herman von Hausmann – morfar til Caspar Herman von Storm, som spilte en så sentral rolle ved Nøstetangen glassverk. Jernverket lå i Hof prestegjeld i Jarlsberg amt, men det hadde likevel tilknytning til Eiker på flere måter. Mange av verkets gruver lå i området mellom Drammensdalen og Eikeren – de fleste ved Konnerud, men til dels også på Eiker. Bøndene på Eiker var trolig involvert i malmkjørsel for verket og i leveranser av kull og trevirke. Sammen med Kongsberg Sølvverk og Hassel jernverk var Eidsfos en konkurrent for Nøstetangen i kampen om skogressursene.

 

Også mye av transporten til og fra Eidsfos gikk gjennom Eiker. Malm og andre varer til verket ble rodd oppover Drammenselva og Vestfosselva til Vestfossen og videre med seiljakter over Fiskumvannet og Eikeren. Sammen med tømmerfløtingen og varetransporten for Sølvverket, gjorde transporten til Hassel og Eidsfos at vannveien på Eiker ble viktige transportårer. Det var med på å sysselsette en voksende befolkning av husmenn og arbeidere.

LES MER OM JERNVERKET EIDSFOSS – NORGES BEST NEVARTE JERNVERKSSAMFUNN:

https://vestfoldmuseene.no/jernverket-eidsfoss/jernverkshistorien/

bottom of page