top of page

Heinrich Gottlieb Köhler

Tekst Randi Gaustad

En annen som fikk avgjørende betydning for Nøstetangen, var den tyske gravøren Heinrich Gottlieb Köhler. Han var hoffgravør i København og graverte en rekke pokaler til kongehuset. Men da han lånte en stor pengesum av kong Frederik 5. og ikke klarte å stable på bena verkstedet for sliping og gravering av Nøstetangen-glass, som han hadde lovet, måtte han flytte til Hokksund. Ifølge kontrakten skulle han foruten å utføre gravyr, være sortermester og lage tegninger til oppsatser og lysekroner. Takket være von Storms korrespondanse som befinner seg i Riksarkivet, er Köhlers liv og virksomhet i Danmark-Norge godt kjent. Hans lønn på glassverket  skulle være fri bolig og brensel, 200rdl årlig i fast lønn, pluss ekstra betaling for stykkarbeider. Han bodde på Hokksund i ca 10 år og var i den tiden det vi i dag ville kalle «kunstnerisk leder» for glassverket.

Köhler var først og fremst en usedvanlig dyktig gravør og tegner. Arbeidene han utførte i København var i den europeiske hoffstilen, det vil si at hans motiver  glorifiserte og forherliget majesteten, oftest ved hjelp av allegorier og allegoriske figurer som uttrykk for majestetens dyder. Etter at Köhler kom til Norge og avstanden til kongens København var lang, gjennomgikk motivene en total forandring. I siste halvdel av 1700-tallet var det en del mennesker i Norge som tjente usedvanlig gode penger, det var de som handlet med tømmer og trelast. Det var i dette miljøet graverte glass fikk sine kunder. På grunn av nære forbindelser med utlandet var de vel bevandret i europeiske trender og moter. De var lite interessert i allegorier og kongehyllester og foretrakk langt mer jordnære  motiver; bilder av s nybygde hus, skip eller næringsvirksomheter de hadde interesser i..

Köhler forlot Nøstetangen omkring 1770 og flyttet til Christiania. Der fortsatte han å gravere vinglass for det rike borgerskapet og han annonserte flere ganger sine tjenester i Norges eneste avis, Norske Intelligenz-Seddeler. En gang i 1780-årene reiste han tilbake til familien i København.

bottom of page