top of page

Skoler og fattigvesen 

Den pietistiske kong Christian VI innførte konfirmasjon i Norge, og fra 1739 ble det opprettet allmueskoler over hele landet med trosopplæring og enkel leseopplæring. Det var vanlig med omgangsskole, der undervisningen foregikk rundt på gårdene og var begrenset til noen få uker i året.

Vestfossen fikk imidlertid fast allmueskole alt i 1747, og ved Hassel jernverk i Skotselv ble det opprettet bruksskole i 1757. Også i Haugsund (Hokksund) kom det antakelig fastskole i løpet av 1700-tallet, men på resten av Eiker var det fortsatt omgangsskole. Sogneprestene som hadde ansvaret for skolevesenet, og hovedvekten ble lagt på religionsundervisningen. I offentlige dokumenter ser vi at det fortsatt var vanlig at folk flest skrv navnet sitt "med iholden Pen" - de kunne altså ikke stave sitt eget navn.  

Fattige som ikke greide å tjene til livets opphold, vanligvis fordi de var gamle eller uføre, kom på "legd". Dette var en del av skattesystemet og innebar at en krets av gårder i fellesskap hadde ansvar for å sørge for mat og husly til en fattig. I løpet av 1700-tallet ble det vedtatt flere anordninger om fattigvesenet, i 1741, 1742, 1755, 1789 og 1790. Det ble innført fattigkommisjoner, ledet av sognepresten og lensmannen, der også de lokale bøndene var med og to menn som ble utnevnt av amtmannen. Men i denne perioden vokste også folkemengden, og når avlingen slo feil, ble det hungersnød: "Folk spiser alt, hvad de kunde overkomme: Barkebrød, Rødder, Mosegrød o.s.v. og drak Vand dertil Maaned efter Maaned. Furubark, Rødder af Jorden, Asp og Siljeblade blev sanket, tørret og malet til Mel. Heraf bagte man Brød, som stegtes paa flade Jerntakker." En rik bygd som Eiker tiltrakk seg også mange fattige tiggere. I 1741 bestemte kongen at dette skulle være forbudt og at tiggere skulle settes i tvangsarbeid på "Tugthuset" i Christiania.  

Først helt på slutten av 1700-tallet kom det prester som var opptatt av å forbedre skole- og fattigvesen: Hans Strøm, som ble sogneprest i 1779, og Frederik Schmidt, som etterfulgte Strøm i 1797.  

Klokker som underviser elever i katekismen 1233_b_1.jpg
bottom of page