top of page

Inspektion und Bewertung
Geschäft 1782

Screenshot 2021-06-08 um 09.02.11.png

Den 23/8-1782 «blev Retten sadt paa Nøstetangen under Hougs-Præstegaard i Eger Sogn i et Huus De Norske Glass Fabriqver tilhørende, og nu beboet af Iohan Holand, …» for å foreta en syns- og taksasjonsforretning

„1 Häuser und Gebäude:

Die Karte unten zeigt, wo sich Nøstetangen Glasværk befand. Das Bild und die Zeichnung stammen aus den Ausgrabungen des Drammen-Museums im Jahr 1926

Bilde Drammen museum utgraving 1926.png
m Build 1_900_edited.jpg
Karte Registration_edited.jpg

a: Een Vaanings Bygning Kaldet Forvalter Bygningen, bestaaende af een Etage hvori er 2de Stuer et Kammer, og Kiøcken med Bagerovn. J Værelserne staar 2de Toe Etage Kackelovner og en enkelt Vind-Ovn, hvilke dog aparte blant inventariet skal findes Taxerede. J Bygningen er otte Fag Vinduer, af smaae saa kaldte Engelske Ruder, Fiire i Høyde og 2de i Bredde, samt desuden 2de smaae Vinduer a 4 Ruder. Værelserne fandt os i Brugbar Stand, i begge Stuerne vare Gulvene gode, men i Kammeret og Kiøckenet vare de beskadigede og behøver Reparation. For Resten vare Dørene med sine Laaser og Hængsler forsynede, Ligesaa og Vinduerne med Hængsler og Kroger. Grunden tilhører Hougs Præstegaard, denne saaledes beskrevne Bygning blev Taxeret for - 100rd.

b: En Side=Bygning tæt ved den nys beskrevne ligeledes een Etage høy, bestaaende af 3 indredde Værelser, hvori er 3de Kackelovner, som blant Jnventarii Sorterne findes Taxerede: a parte findes 2de Skorsteener i 2 Kiøckener og overalt i Bygningen findes 6 brøstfældige Fag Vinduer mindre end i Bygningen a, men meeget brøstfældige paa Ruderne derforuden 2de smaae Vinduer af 3de Ruders Høyde, denne Bygning blev af Retten Taxeret for - 50rd.

Begge disse Bygninger er med Tægl tækkede. 

c: Det sønderste Material Huus af Reisværk een Etage Høy, med tilnaglede Brædder indklæd, lang 37½ almindelige Skridt og breed 15 Ditto, forsynet med Tæglhængt Tag hvorpaa circa 5000 røde Tagsteen effter udseende i god Stand, væggene ere gamle og mest forraadnede. Huuset har tilforn været længere men da den forbiløbende Elv Aarlig borttager af Grunden i Flomme=Tiid; er det bleven afskaaret, den eene Lafft=Steen er frafaldet, og uden hastig Hielp vil Fundamentet ved Jord-Fald Aarsage Huusets Fald. Paa Huuset findes 4re gamle Porte med forrustede Hængsler og blev i alt Taxeret for - 30rd.

d: Det nordre Material= eller saa kaldte =Magazin=Huus af beskaffenhed som det sidst beskrevne og har paa Taget ungefær 4500de Steen blev ansadt for lige Summa - 30rd.

e: En Smide med Værkstæd, med gamle murede Bindingsværks Vægge og Teigl Tag men altsammen faldefærdig og uduelig, kunde Icke Taxeres uden for saavidt at maaskee noget af Steenen kunde reddes og blive brugelig. Ambolt saavelsom Bælg med videre findes blant inventarie Sorterne, denne gamle Machine blev Taxeret for - 10rd.

f: En Ældere muuret Bygning kaldet Bruns, aldeeles forfaldet og ubrugelig, af Muur-Steen kunde maaske endnu noget ræddes, Træeværk i Vægger og Tager forraadnet og kan icke engang andsættes til Brænde. Det blev i alt Taxeret for - 5rd.

g: Nok en gammel Bygning kaldet Slottet af lige slet Beskaffenhed men da den var større bleve Rudera Taxerede for - 12rd.

h: Lævninger af den forige Nøstetangs Glass-Hytte hvori findes Stumper af Muure, nedsiunket og afklæd forraadnet Tag, forraadnede Brædde=vægge: Altsammen ubrugeligt og udueligt, men da der findes endeel gamle nagle, og tildeels endnu Brændeveed i Træeskroget blev disse Lævninger vurderede for - 5rd.

i: Oppe ved Hoens Elven befandt man fiire gamle Træe vægge af det Huus hvor Kiselen i Fabriqvens Tiid var bleven brændt, hvis Tag var borte, kunde indeholde brænde veed til Værdie for - 2 ort.

Fleere Huuse fandtes icke.

Forvalter Muus fremlagde en Designation over de af ham i sin Tiid Embeds=mæssig modtagne Inventarii Sorter, denne nedlagde Glass-Hytte tilhørende hvoreffter han bad de deri opregnede Sorter effterseede og Taxerede. – Effter at man nøyagtig havde effterseet de hereffter beskrevne Jnventarii-Sorter og fundet alting conform med Designationen blev et hvert Nummer for sig vurderet, og da man for at vinde Tiden tilførte Taxations Summen paa den af Forvalteren til Administrator levered Extract; saa bliver nu denne Ordlydende at indtage saaleedes:

Extract

Over de ved Nøstetangens Glass-Værk befindende Inventaria. – (Jeg har skrevet listen fortløpende og tilføyet rdr., ort og skill.; min merknad).

Smide-Redskab:

1 blæse-Bælg i brugbar stand 3 rdr., 1: Smide Ambolt 8 rdr., 1 Slægge 1 ort, 3 Nagle Jern 1 ort, 3 Sæt Hammere 12 skill., 1 Øxe-Vol 16 skill., 2 Sinke Stæd 2 ort, 2 Næbbe Stæd 1 rdr., 5 Stempler 8 skill., 2: Haand Hammere 1 ort, 4 Smide Tænger 2 ort, 6 Potte Pikkere 1 ort, 2 Skraadere 8 skill., 1 Bord Naver 6 skill., 1 Af-Hug-Iern 4 skill., 2 Lock Skruer 8 skill., 1 Jern Blik Sax 1 ort 8 skill., 1 Skrue Stikke 1 rdr. 2 ort, 3 Skrue Snit Gamle 8 skill., 4 Pibe Dorer 4 skill., 1 Klink Hammer 4 skill., 18 gamle Fiiler 1 ort, 1 Rømer Spændel 12 skill.

Reedskab til Kisel-Brydningen:

27 borre Naver 2 rdr., 3 bor feisler 1 ort 8 skill., 1 vente feisel mest forslidt 4 skill., 2 bræk-Stænger 2 ort 16 skill., 2 Krafsere 16 skill., 1 Kiile Hacke 8 skill., 1 Jern-Støder 12 skill., 1 Reen Naal 4 skill., en Jern Kiile 4 skill., 1 Trulle-Boer 1 ort.

Slibe-Reedskaber:

1 Træde Hiul, der til 1 Iern Skive at Sandslibe med 2 ort, 1 Hiul af Træe med 1 Poleer Skive af Træe 1 ort 8 skill., 1 Hiul med Toucher Steener til 2 ort, 1 Kugle-Værkstæd med 14 Spindler til 1 rdr., Nok 1 Tin hiul til 1 ort, 1 Skiære Værk-Stæd med 38 Spindler uden Træde Hiul 2 rdr., 1 Jern Skive til at rive Smergel paa med en Jern Løber til 1 ort 8 skil., 2 Skruer eller Forme Tænger til Pandeloqver 16 skill., 14 Dreier eller Hugge Jern 2 ort 8 skill., 7 Fiiler 16 skill., 1 Rasp 4 skill., 1 Stik Saug 6 skill., 1 Jern Hammer til Spindelen 8 skill., et frit-Boer 2 skill., 6 Hoel Boer 1 ort, 1 Baand Kniv 12 skill., 2 Passerer 16 skill., 1 Hammer uden Skafft 8 skill., 1 Lidet Næbbe Stæd 12 skill., 1 Skrue Tang 8 skill., 1 Knibe Tang 12 skill., 1 Liim Potte 8 skill., 1 Lang Høvel 8 skill., 1 Dunk derudi 8 tt Smirgel a 24 s. tt 2 rdr., 1 Haand Skrue Stikke 12 skill., 3 Steene til at giænnemskiæres 12 skill., 1 gammel Staal Traad Sigt med Jern Trusk 1 ort, 1 Punner Vægt ubrugelig 1 ort 8 skill., 1 Brand Spøyte ubrugelig 2 ort, 2 Slibe-Steene med Jern Aas og 1 Jern Svæv til begge 1 rdr., 1 Iern Blik Pande 2 rdr., 2 Kiøl-Ovn Dører af Jern-blik 1 ort, 6 doble Jern Kugler med Lige saa mange støbte Jern Tuder 18 rdr, 1 Tiære Kost 4 skill., 1 mur Hammer 6 skill., 2 gamle Kiære Hiul 1 ort 8 skill., 2 stobte 4/12 Jern Pander 1 rdr. 2 ort, 1 stoer gryde holder = 167 Potter 5 rdr., 1 støre Pande omtrænt paa 5 Tønders Rum Hull i Bunden og ubrugelig 8 rdr., 13 Arbeids Stoele a 12 s: 1 rdr. 2 ort 12 skill., 1 Vaske-Bænk 4 skill., 1 stort Kar med Jern Baand 1 rdr., 1 mindre Ditto med Jern

Baand 2 ort, 1 Vand Saae 2 skill., 2 Haar=Sigter i Træe Trøsker 1 ort 8 skill., 1 Kiæsel Kiste med Jern Beslag 1 ort 8 skill., 2 Gemæng Trauger 2 ort, 1 Haand Kiærre 1 rdr. 2 ort, 1 Trulle Vogn til Glass Casserne 1 ort 8 skill., 2 Model Skabere 16 skill., 1 Lang Hytte Stige 12 skill., 1 maale Qvarter med 3de Jern Baand 1 ort, 28 Tyske Digler a 32 s. støkket 9 rdr. 1 ort 8 skill., 7 Engelske Ditto a 16 s. 1 rdr. 16 skill., 5 Former til Digler, dertil 5 Jern Jører 2 ort 12 skill., 3 Kiøl Potter dertil 5 Former og dertil 8 Jern Jorer 2 ort, 5 Pottebrætter 16 skill., 14 Former til Steen 1 ort, 1 Jern ballance og 2 Skaaler til 2 rdr., 2 Skaaler til et Jern 8 skill., 2de Etag Kackelovner med Jern Tuder i Schieraads Boelig á 11rd 22 rdr., 1 Enkelt Kackelovn Ligesaa 6 rdr., 5 Ditto Ditto uden Iern Rør i de øvrige Huuse 37 rdr., 3 Bie Bieleggere a 4rd 12 rdr., 3 Tørk-Ovn Dorer a 32 s: 1 rdr., En gammel ubrugelig Mæssing Sigt med Jern Trøsk 16 skill., 1 Ditto brugelig med Jern Trøsk 1 ort, 1 Ditto med Træe Trøsk 12 skill., 1 god Jern Spade 1 ort, 40 Vindue Griner af ælde næsten uduelig, i samme er 205 Vindues Ruder af Diverce størelse 3 rdr., 1 støkke Blye vægtig 27 tt 3 ort 8 skill., 1 Papir Hylle 16 skill., 1 Ritze Bog med Kobber-Støkke 1 ort, 14 Fader uduelig Pot Aske 50 Tønder /.omtrænt./ Raae Aske, kan ikke Taxeres. –

Optellingen er Conform med den mig af forige Forvalter Schierraad leverede optegnelse. Ioh. Henr: Muus. –

Fremdeeles tilkiændegav Forvalteren at han af den forfaldne Hytte og fleere i denne Forretning beskrevne forfaldne Huuse har ræddet endeel Tag og Muur-Steen, disse tog man i Øyesyn, men da det icke var muelig at faae nogen nøyagtig Optælling iværksadt over disse Steene og Dyngernes Jndhold saaledes Aleene maatte bedommes over Hovedet, kunde Retten icke ansætte denne Post nøyere, end at Tagsteenene blev Vurderede for 10 rdr. og Muursteenene for 2 rdr. Videre havde Forvalteren icke at opgive. –

Saaledes var den til denne Forretning afgivne Reqvisition bleven fyldestgiort saa nøyagtig som det effter Omstændighederne har været muelig. Retten tilføyede Alleene i henseende til Taxten at da især de gamle Huuse som forfaldne daglig bliver slættere saa vil deres Værdie om den icke betimelig evalueres effter haanden betydelig forminskes og inden kort Tiid forsvindes. – Adskillige af inventarie Sorterne deperere af Rust og deres nerværende Værdie eller andsatte Priis viser det. …».

«… Og saaledes bliver Taxations Summerne for Nøstetangens Hyttes pertinentier i alt» 425 rdr. 3 ort 10 skill. – Senere nevnt «Taxerede Huuse Bygninger samt inventaria det needlagde Nøstetangens Glas Werk».

(Privatarkiv nr. 1: Glassverker, samling; Norske Kompani; Diverse, nr. 153; Taksasjons- og besiktigelsesforretninger over eiendommene».

GLASARBEIT-ARCHIVE IM NATIONALARCHIV

Privatarchiv 1 - Glashütten, Sammlungen

Norske Kompani 1139-177 6

Fabrikleitung 17 7 6-17 82

Handels- und Kanalkompaniet 17 82-11 93

Die Verwaltung für die norwegische Glashütte I 794-1 8l 8

Glashütte Hurdal

Drammen-Glasmagazin

Eidsvoll Glass-Magazin

Artikel von RP Amdam in Arkivmagasinet 2/1993: Glashütten – Geschichte und Archiv.

Glashütten im Riksarkivetl''!r '\,,...-Privatarkiv 580 - Hadeland Christiania GlasmagasinA/S

Christiania Glasmagasin I 887-1986

Die norwegische Kompanie 1739-1776

Die norwegische Fabrikdirektion 17 7 6-17 82

Handels- und Kanalkompaniet 11 82-17 87

Die Verwaltung der norwegischen Glashütte 1787-1824

Die Interessengemeinschaft Biri, Glashütte Hurdalen (und Hadeland) 1824-1887

Glashütte Hurdal 1755-1895

Biri << 116l-1880

Hovik ((1871-1933

Drammen (1895-1977

bottom of page