top of page

Enevoldskongene og deres embetsmenn

Enevoldsstaten Danmark-Norge ble styrt fra København, og embetsmennene var kongens representanter i lokalsamfunnet. Den øverste sivile embetsmannen var amtmannen i det nokså nylig opprettede Buskerud amt. Det var delt inn i fogderier, og Eiker var underlagt Buskerud fogderi, med en fogd som residerte i Lier. Eiker, Modum og Sigdal utgjorde et eget sorenskriveri, der sorenskriveren i denne perioden bodde på Modum. Statens eneste lokale representant på Eiker, ved siden av sognepresten, var dermed lensmannen, som bodde i Hokksund.

bottom of page