top of page

Det Kongelig Allernaadigst Octrojerede Nordske Compagnie

 

Det Kongelig Allernaadigst Octrojerede Nordske Compagnie, i enkelhet gjerne kalt Det Norske Compagnie, samt av noen også Fabrikkompani og Sorte kompani, var et foretak som fikk sitt privilegium 21. mai 1739 av kong Kristian VI. Det hadde i praksis rett til å utnytte alle naturherligheter, bortsett fra det som var utnyttet av andre.

Formålet med foretaket var «at præparere og til Nøtte føre Landets Producter samt udi den lovligste og reelleste Intention (hensikt), ikke alleene at beholde alle Penge i Landet saavidt mueligt, men endog aarligen anseelige Penge Summer fra fremmede Lande at indtrække, at forskaffe mange Undersaatter Næring, at opdyrke øde Strækninger, at befordre Handelens Flohr, og mærkelig (betydelig) at forøge Vores Told samt landsherrelige Indkomster.»

Aktiviteten som foretaket skulle drive med var lista opp i 30 artikler.

Foretaket klarte aldri å oppnå noe større økonomisk overskudd og i 1776 måtte kongen overta majoriteten av aksjene. Navnet ble samtidig endret til «De Kongelige Octroyerede Norske Glasværker».

bottom of page