top of page

Teglverket i Varlodalen
En annen bransje som er typisk representant for småindustrien tidlig på 1800-tallet, er teglverkene. De vokste fram på bygdene etter hvert som det ble mer vanlig med murte piper og takstein begynte å erstatte torv-eller tretak. Ifølge Hans Strøm skal det ha vært to teglverk på Eiker alt på 1780-tallet. Etter århundreskiftet dukket det opp stadig flere, og to av dem lå ved Hoenselva.Teglverket ved Varlo nevnes første gang i 1810, da sagfogd Knut Halvorsen kjøpte halvparparten av Nils Johannesen Varlo. Det må altså ha blitt bygd noen år tidligere, men det eksisterte neppe så tidlig som i 1803, siden det ikke er nevnt i jordbrukstellingen det året. Teglverket lå under gården Søndre Varlo, 4-500 meter nordvest for husene på gården og rett ved Hoenselva, der det var store forekomster av leire. Antakelig brukte en også vannkraft til å drive leiremølla.Dagens eier av Søndre Varlo, Karl Richard Hals, avdekker murstein i bakken der teglverket lå på begynnelsen av 1800-tallet. Leira ble lagt i former og brent i en stor ovn. Steinen som har blitt liggende igjen er antakelig vrakgods. 

I 1817 solgte Knut Halvorsen sin part igjen til Ole Trondsen Røren, med "indretninger, husebygninger, tomter, dammer, demninger, samt tilligende Leerbakke og qvernehuustomt". Samtidig nevnes det at han betaler årlig damstokkleie til gården Røren og til Ole Larsen Kaasa. DA 237/121 – KOPI FRA Drammen
Fabrikktellingen i 1812 viser at den andre halvdelen av teglverket tilhørte Frantz Edler Neuman, den tidligere innehaveren av Hassel Jernverk. Jernverket hadde han solgt i 1809, og noe av dette hadde han kanskje investert i oppbyggingen av teglverket i Varlodalen. Han var eier helt fram til 1826, da han solgte sin del til John Johannesen Aas.
 

I 1836 ble både Ole Trondsen og John Johannesens andel solgt til lensmann Hans Næss, som like etter solgte det til trelasthandler Johan Fredrik Thorne, som også var eier av Hoensbruket på denne tida. Da Thorne gikk konkurs i 1853 og boet skulle fordeles mellom kreditorene, nevnes stadig et "der værende teglverk", men det er tvilsomt om teglverket fortsatt var i drift i Thornes tid, og noen stor bedrift kan det i hvert fall ikke ha vært. I forbindelse med en rettssak, bevitnes det nemlig at Thorne var den første som bygde en demning ved denne fossen, og at denne utelukkende var blitt benyttet av Hoensbruket og dets betjenter. Det hadde altså, ifølge disse vitnene, aldri vært noen demning i forbindelse med selve teglverket. 

 

Teglverket ved Kverne
Det andre teglverket ved Hoensverket lå ved Kverne (X). På et kart over Prestegården fra 1846 er det tegnet inn, og det lå rett nedenfor prestens møllebruk. Høyst sannsynlig var det blitt anlagt på samme sted som feldberederstampen og pukkverket hadde ligget på 1700-tallet. Teglverket nevnes første gang i 1824, da Ole Clausen Varlomoen overtok forpaktningen av Kverne. Hvor lenge det hadde vært i drift da er ikke godt å si, men det nevnes ikke i fabrikktellingen i 1812. 
I 1827 gikk Christian Bjørnsen inn som medansvarlig for driften av møllebruk og teglverk, og ved en ny fabrikktelling i 1834 var det han og Ole Clausen som står oppført som eiere av teglverket. I 1840 var det imidlertid den nye eieren av Hoensbruket, Johan Fredrik Thorne, som inngikk en festekontrakt med sognepresten på plassen Kverne med møllebruk og teglverk. Det er uklart om Thorne drev teglverket eller om det bare var vannressursene han var interessert i, men på kartet over Prestegården fra 1846 er det altså tegnet inn. Derimot nevnes ikke noe teglverk i 1850, da den nye sognepresten, Johan Christian Vibe, festet bort møllebruket ved Kvern til sin egen sønn, Nils Andreas Vibe.

Teglverket på Sundbakken
Også helt nede på Sundbakken, ved utløpet av Hoenselva, lå det et teglverk. På 1820-tallet tilhørte det Anders Nilsen Brenna, som da lånte penger med pant i plassen Sundbakken "med tilhørende huuse og derpa opførte Tegelverk". (III-1, fol.221). Anders Nilsen Brenna var oppført som pottemaker i skattemanntallet fra 1812, så her har det antakelig vært produksjon av et litt annet slag enn ved de øvrige teglverkene i bygda, som stort sett holdt seg til mursdtein og takstein. 

 

I følge bygdebokforfatter Nils Johnsen ble dette pottemakeriet nevnt av en dansk forfatter alt i 1794, men han kan ikke si noe om hvor lenge det var i drift. Det nevnes imidlertid i et auksjonsskjøte datert 10/12-1834, der Torkild Hallangen blir eier av "de forhend Anders Nielsen tilhørende huse paa Pladsen Sundbakken under denne Gaard, med iværende Kakkelovn og nagelfaste Indretninger samt tilhørende Teglbrænderie for 70 spd 2 ort. Teglbrenneriet nevnes også to år seinere, da Torkild Hallangen solgte videre til Hans Jørgen Fredriksen. Denne eiendommen skal ha vært hus no.4 på Sundbakken, ifølge sorenskriverens panteregister. Dermed kan vi plassere teglbrenneriet i området mellom Sundstedet (X) og Kattsund (X) 

Et lidet Pokwærk for Glas Hytten

Da Jens Hofgaard hadde overtatt Øvre Hoen på begynnelsen av 1750-tallet, konstaterte han nemlig også at "siden er der paa samme Stæd opbygt en Dam til et lidet Pokwærk for Glas Hytten.  Hvoraf ieg for 1/2 Damstøe bør have noget kiennelse". (HENV. DA-236/2)Dette pukkverket var altså en del av den mangfoldige virksomheten som foregikk i regi av "Det Kongelig Allernaadigst Octroyerede Nordske Compagnie", der hovedvirksomheten var Nøstetangen glassverk. 

En av initiativtagerne til dette verket var sogneprest Christian Grawe, og det var vel ganske naturlig at han også tok i bruk vannfallet ved Kverne i glassverkets tjeneste, til tross for at lagretten altså hadde nedlagt forbud bare 20 år tidligere. 
 

Pukkverket, eller stampeanlegget som det også ble kalt, var et viktig ledd i virksomheten ved glassverket. Det var nemlig nødvendig for å knuse kvarts, som ble brukt i produksjonen av finglass. På grunn av jerninnholdet i de øvrige ingrediensene fikk glasset naturlig en grønnfarve, men ved å tilsette pulverisert kvarts forsvant grønnfarven, slik at glasset ble "glassklart". (HENV. SALOMONSEN konv.leks.1920, BD.9 S.766) 
 

Hvordan det gikk med Hofgaards krav om damstokkleie er uklart, men mye tyder på at han ikke kom til enighet med Compagniet.I en opptegnelse over Glassverkets eiendommer fra 1777, da driften var nedlagt, nevnes nemlig "Stampen med ind redning og tilligende husse, beliggende paa gaarden Rørens Eje". (HENV.: Kopi i Statsarkivet, perm samlet av Olav Homlebekk - Originalkilde??) Glassverket må altså ha flyttet pukkverket enten til Skinnerudfossen (X) eller Hyttefossen (X). Flere opplysninger om dette har det imidlertid ikke vært mulig å finne så langt. 
 

For øvrig opplyser G.E.Christiansen i boka "De gamle priviligerte norske glassverker" at direksjonen i 1753 ansatte Christopher Solberg i den viktige stillingen som kiselminør og leder for arbeidet ved stampeanlegget. Dette kan ha vært Christopher Biørnsen Solberg, som døde i 1770, 81 år gammel. Kvartsen som ble brukt ved Nøstetangen skal visstnok ha vært brutt på Solbergs grunn. (HENV. CHRISTIANSEN S.482 + KB 1770)

Kilden der pukkverket nevnes er et dokument i Drammens Museums arkiv (DA 236/2). Det er en gjennomgang av eiendommene under Øvre Hoen i forbindelse med at Jens Hofgaard kjøpte gården.

Siden han  kjøpte gården og sagene i 1751, må dette ha vært i den tidligste perioden på Nøstetangen. 
Det er fortsatt ikke helt klart hvor dette pukkverket lå, men mest sannsynlig var det der sognepresten seinere anla møllebruk - den såkalte "Vibemølla" - rett nedenfor Kvernebrua (brua over Hoenselva rett nedenfor Øvre Hoen).

Mølla er avmerket på kartet fra 1847, og det er også et teglverk. Dette var ett av de tre teglverkene langs Hoenselva. Om noen av disse går tilbake til Nøstetangens tid, er uklart - men i så fall er det vel mest sannsynlig det som lå helt nede på Sundbakken, i området mellom Kattsund og ferjestedet. 

bottom of page