top of page

Rapport fra Jens Petter Nielsen -
"Litt historikk om glassverket"

 

Her står det blandt annet i brevet av 20. juli 1753 fra direktør von Storm til Grev Moltke angående veien fra Christiania til Hokksund: Vejen hid er den behagligste av heele Norge.

Adam Gottlob Moltke.jpg

Privatarkiv nr. 1: Glassverker, samling; Norske Kompani; Kopibok ff. 6

 

Side 1
Til Hr: Agent Ancher dend : 13 Julii (1753)


Ved min Ankomst her til Nostetangens Chnstal Fabrique fandt jeg den ikke i den Stand saa hastig jeg havde Vænted at kunde Antændes;

Hytte=Taget var i saadan Tilstand, det gandske maatte optages og omlægges Hvortil ingen hohn fantes. hvilket med fleere Bagateier som maatte Anskaffes toeg mig saa megen Tiid bort at jeg ej  førend sidstleedend 7 hujus kunde Antænde, i Morgen lader jeg legge ind og paa Mandag begynder Vi at Arbejde,Dersom  Diglerne ikkun ville holde skall jeg nok holde Hytten i bestandig drift.

Men da den Coblenzer Jord haver varet henlagt paa et stred som ej haver værret dropfrie er jeg ikke Aldeles uden Frygt.

Og da den heele beholdning er av samme beskaffenhed, maatte heele Arbejdet standse over saadan Bagatelle indtil den nye forskrevne Ankommer, ifald mod forhaabning Diglerne slaaer feil.

 

Side 2
Til lians Excellence Hr Vice Stadtholder Jacob Benzon Den 20'lJuliil (1753):

 

Før end nu haver jeg ikke vildet bringe Deres Excellence med nogen skrivelse. i det haab med denne Post tilliige at kunde indberette at have bragt denne Christal Fabrique udi sjn Fuldkomne drift, hvortil jeg sandelig hverken har er sparet Fliid eller umage, bragte det og saaviidt (:endskjøndt til de højnødvendige Reparationer som for lang tiid burde hav'e været gjorde, ingen Materialier forfantes:) at jeg den 7de hujus loed antænde og den l6de begyndte at arbejde.

 Jeg kunde mindst forestille mig at een under forige Direction nye opført og endnu ej brugt Glas Ovn skulde slaae mig saa hastig feil, da den efter yderlig Anseelse var gandske fast opført,

Men de dertil brugte Steene vare med så lieden fluid. Arbejdet at den eene Steen av hvelvingen detacherede sig efter Anden saa at jeg av frygt for Jilds Vaade maatte efter at digerne vare udarbejdede, den paafølgende 18de hujus lade udslukke.

Hvilket i henseende til Tiid spilden og andre derav flydende Omkostninger er en skade for Compagniet over 3 â 400 riksdaler, Dette vil og foraarsage at jeg her kommer til at opholde mig een 14 dage lengere end jeg havde Ventet, saa jeg ikke før end først i 7bris:: kand komme til Trunhiem hvor jeg dog bør vaere førend Snee falder der.

Jnden 3d Uger haaber jeg at have opførdt og Antændt een saadan Ovn der istæden for 2d dage forhaabentlig skall vare i 2d Aar, og naar da Hytten paa nye er kommen i drift haaber jeg underdanigst Deres Excellence berærer den med sin Nærvæerelse, da dog Vejen hid er den behageligste i hele Norge.

 

Side 2-3
Til hans Excellence Grev Moltke den 20d Julii (1753):
Her er innholdet mye av det samme som i forrige brev.

 

Han tillegger imidlertid:

Sandelig jeg finder Omgangen udi alle Ting at have varet saa Skiødesløs, at jeg ikke forundrer mig 

over at da jeg den 16d (kan være 10d); min merknad)  Junii tiltrædde Directionen Compagniets reene forliis befantes .

 (Her fortsetter han med å nevne gjeld osv., men usikker på om det gjelder Nøstetangen eller hele kompaniet.

Vi kan eventuelt komme tilbake til det)

 

Side 3
(Til Hr Inspecteur Kay Branth: den 28d  Julii (1753):
Her nevnes bl.a.: "De til Aas=Værket fornødigende 2 Oxehoveder Coblenzer Le er kand her Ved NøsteTangen faaes, hvorimod denne Fabnque udi deres: Regnskap derfor  Crediteres.

 

Side 16-18
Til Bogholderen ved Noste Tangen Sr Schieraad d. 6te Octobe

bl. a. :" Angående Compositionen  vil jeg  haabe den anbefalte Potaske er vorden Rafineret, og prøven dermed gjort om ej glasset derved er bleven Videre  og Blankere hvilket ikke kand feile, da den svarte Stik det hidintil fabriceerde Glas haver haft ej kand have anden Aarsage, end at PotAsken ved Minde-ej noksom til denne tid er bleven cacinered, imidlertiid haver de til Trunhiem at indsende mig Rapport hvor meget Rafineringen haver contribueret til Glassets forbædring og hvor meget Pot aske ved Rafineringen blev til Tara; da jeg siden skall stille nærmere Ordre om herefter med Rafineringen skall Continueres.

Jmidlerliid kand de siige Meerbach og Christian Hainz, at de med Compositionen ingen umage male spare, da de
derfore ved min Tilbagekomst om Jeg er fornøyjed kand Vente sig een goed Recompence.

Side 53-54

Til And: Schierraad d: 4d Julii 1754

Det var mig meget misnøjeligt ved mit seeneste værerende ved Nøste Tangen at finde, det efter min givne Ordre medens Ovnen var i Bygning, J ej haver været betænkt paa at samle et anseeligt Forråd av rafineret Potaske, Hvorover Glasset befantes saa slæt at intet uden SylteKrukker og Andre Gemeene Vare derav kunde forfærdiges, hvorved Compagniet lider store Skade, ti av Frisk Gemæng bør Altiid Gode Vare kunde forfærdiges, da de gemene derimod ej bør giøres uden av Skiærver.

 

Jeg vil da haabe J for at oprette det, straxen efter ntin Bortrejse haver begyndt at lade fainere av den Dantzige Potaske, ti da baade den os den Hollandske. hvis det ikke skeer, ikkun giver een Gule eller Grøn Stich  maae den ej herefter Bruges uden Rafinered.

 

Og kand udi den ved Hytten anlagde potaske- Hytte gierne Ugentl. rafineres 600 tt. som er meere end der bruges, og da i haver meldet at formedelst  den ej er Lugt ved rafineringen kand giøres Underslæb, kand der giøres 2d dørre,  Een for at lukke Aabningen til Hytten, den Anden for Aabningen til \'andet, hvorved  All Underslæb forebygges, den nye anlæggende Potaske Hytte, maae det beroe med indtil min Tilbagekomst, men da jeg ej Aldeeles tør troe den av Smeden reparerede potaske pande, haver J straxen paa Bærums Jern Værk at bestille een anden av samme størrelse som den Reparerede.

 

Da J og efter Ordre haver forsømt Separat at hensætte hvad for Hoffed var bestilt, maae saa snart muelig og den første dag Glasset er extraordinaire godt, de udi mit seeneste anbefalde Sorter for Hoffed var bestilt, maae saa snart  muelig forfærdiges, udi een Separat liden Caisse indpakkes, og Sr Priebst til Viidere forsendning tilstilles. - Skulle Glasset ej falde aldeeles godt i Næste Uge, som jeg dog haaber ej kand Manquere, skall Meerbach dertil indlægge et Separat Gemeng efter Mester Mullers Christal Composition, hvorda uden det under 30t Maii anordnede, skall forfærdiges 2d Pocaler av den facon hoffed haver opsendt, som maae være tykke i Kielken, der siden skall Slibes, og desuden 4re stk, av den facon Gustaw Holm haver giordt, hvorav de 2d bliver paa 1/2 pot, I paa Een Pot, og Een paa 2d potter, hvilke i samme Casse indpakkes, Herved maae og iagttages at paa 2d av hver Sort av de nedsendende prøve Glasser, maae Klistres een Seddel med dets

Navn, det haver paa den indgivne Liste. Av de giorde Caraffiner, skall 24 stkr med første Lejlighed hidsendes, til hans

Ex: Vice Stadtholderen addresseres, og hans Regning derfore Debiteres. - Ved Meerbak bestilte jeg een saadan Vogn til at Kiøre brænde paa, som den der er ved Nøste Tangen, hvilken naar den er færdig skall den sendes til Aas. -
Hr: Oberste Lieutl Lautzow' haver Lovet mig at opsende een Engelsk facon av Lanterner, hvorav skall forfærdiges 200 stkr til een prøve: Skulle det av Oberste Lieutenanten forglæmes, maae J derom giøre Erindring. -

Herefter maae ingen Arbeidere understaae sig at begynde sit Abeide førend Glasset er blankt, Hvilket Smelteren skall paapasse dennem i rætte tiide at Tilkiendegive, og endskiøndt denne Articul i Hytte Reglementet er indrykket, skall den end een Gang til nøjere efterlevelse i Hytten Bekiendtgiøres, i  Anleedning av den i min Nærverelse sidste gang forefalde Dispute mellem Siegfred og Franz Wenzel. -

At Eder udi sidste Samling et aarligt Tillreg av 50 Rdr: paa min Forestilling er bevilget haver jeg ikke villet undlade Eder Skrifltlig av communicere, hvorav de 30rd beregnes fra Nye aar, de øvrige 20rd derimod ej førend Junii Maaned. - J seer derav hvorleedes de høje Jnteressentere ere betrænkte paa at belønne deres Betjentere, hvorimod de og haaber, at saadant Eder til des meere Flittighed oe Vinskiebelighed i deres Tjeneste skall opmuntres. -
Jeg haver ved Christen Støen erholdet de bestilte Glas Kugler. 3d ere saa slætte jeg ej kandbruge dem og ellers er Glasset saa slæt, at jeg ej vill haabe det er av rafineret potaske. -
Den forlangte Liste paa hvormeget av hver Sort er indpakket udi hver pakkiste av Mester Mullers arbeide, maae mig med næste post tilstilles. -
om hvad ved Hytten forefalder, haver J desuden hver 14 dage at indsende Raport, som addresseres til Trundhiem, hvor jeg ansrundende l2t hujus agter agter at hen  Rejse. Jeg Forbliver.

 

Side 81
til Kaye Brandt d: l8Febr: 1755:
Til Schierraad ved NøsteTangen haver jeg befalet at opsende til Eder eendel Potaske, som ej ved Raffineringen haver kundet bleven opløst, hvilken 1eg haaber allereede er tilstæde kommen, og da samme indeholder een stoer deel Salt, skall derav udi een av de smaae deigler giøres een Prøve Gemeng, Nemlig 6 skiepper aske, 3 skiepper Sand, 2d skiepper av denne Potaske og I skieppe Kalk, og berette mig hvad effect det giør ved Smeltning, skulle Gemenget derefter enten vere forfedt eller formagert. haver Mæsteren end een gang at giøre een Prøve, ved at tage meere eller mindre Sand til, naar disse prøver ere giordte. og udfaldet er godt, og giasset bliver Blankt, meere end sædvanlig som jeg formoder, kand derav i Alle diegler indlægges saa ienge denne Potaske kand tilstrække. - De Fra NøsteTangen bestilte Stempler vil jeg haabe Allereede er opkomrnen, og at Allereede er giordt Begyndelse med at forfærdige de for Hoffet efter opsendt Prøve bestilte Bouteillier, som Alle dermed skal Stemples. -

(Dette gjelder vel egentlig Aas, men tenkte det kunne være av interesse siden pottasken kom fra Nøstetangen).

Da fortsetter jeg mec noen utdrag fra: Privatarkiv nr. 1: Glassverker, samling; Norske Kompani; Kopibok nr. 6:

 

Side 5:

«Til Sr Casten Tank den = 3d Augusty» (1753):

Her nevnes bl. a.: «Den under Forrige Direction opsadte nye Glas Ovn blev den 16d Julii begyndt at Arbejde udi, men den paafølgende 18d ejusdem maatte den igjen udslukkes, da hvelvingen begyndte at falde ned, saa at denne Nøste Tangens Chrystall Fabrique ej paa een 14ten dages tiid kand komme i drift, da den nye Ovn ej før kand blive færdig. …».

 

Side 5:

«Til Monsieur Peter Holm den 3d August» (1753):

«Deres skrivelse under 14d Julii er mig ej førend den paafølgende 26d ejusdem indhendiget, og tjener derpaa til Gjensvar, at da jeg jeg (står slik; min merknad) her ved Nøstetangens Christall Fabrique haver forfundet een Bogholder, med hvilken jeg til denne tiid er fornøjet og ikkun nyder 100rd i fastsadt Gage, kand jeg ikke udi den mig gjorde proposition entrere, da min hensigt snarere om mueligt bliver at formindske end at formeere Compagniets Udgifter, og endskjøndt jeg vel med tiiden kunde employere een Bogholder ved de herefter Anlæggende Fabriquer, tænker jeg dog aldrig at bevilge hannem den av dennem paastaaende store Gage. – …».

 

Side 5-6:

«Til hans Grævelige Excellence og Oberhoff=Marechall Molke den 3d Augusty» (1753):

Her nevnes bl. a.: «Om 8t dage formeener jeg at kunde antænde den nye Ovn her ved Christall Fabriquen og see den i sin fulde drift, …».

 

Side 35:

«Til Hans Excellence H Vice Stadholder Benzon d. 5t Aprilis (1754):

«Herved Nøste Tangens Fabriqve er udi min Fraværelse holdt temmelig god Orden, saa at jeg derved haaber Jnteressenterne skall finde god Regning; Ved den Grønne Hytte derimod bliver vel Tabt noget, …» (dette er vel kanskje Ås?).

 

Side 38:

«Til Priebst d: 13d April» (1754):

Her nevnes bl. a.: «Men at de udi Nøste Tangens i Contra anførte beholdninger anslaaer mig 1 Lentner Brunsteen, som dog kuns var slet for 10rd er een Alt for stærk Profit, da den bæste StahlKnotener Brunsteen som jeg haver Anskaffet ej koster meere end 2rdr 3 ort. - …».

 

Side 42-43:

«Til Sr Priebst d: 30t May 1754»:

Her nevnes bl. a.:»De fra holland bestilte Sager vil jeg haabe nu snart maae ankomme, fornemmelig presserer det med den bestilte Engliske eller Coblenzer Jord.

Da Fabriquen ved Aas behøver een saadan Spøyt som den der er ved Nøste Tangen vilde de og behage for Compagniets Regning een saadan at bestille fra Amsterdam. –

Jeg ville haabe at Ovnen ved Nøste Tangen nu allereede er opbygged, og at den for Pintse hellige dagene vorder antendt. …».

«Jeg haver og i dag tilsendt Schierraad ordre av Nøste Tangens Christal Producter at indpakke i een Separat Casse een deel prøve Glasser, og hvad ellers av Græv Moltke er befalet at nedsendes, …».

 

Side 44:

«Til Bogholderen ved Nøste Tangen Andreas Schierraad d. 30t (måenden ikke nevnt men, det er «May») 1754»:

«Naar jeg vil Gud kommer til Nøste Tangen som skall skee med Første, vil jeg nærmere examinere hvad angaaende den forkomne Borax er passeret, imidlertiid da jeg er forsikkret de herefter haver bædre Opsyn med een saa kostbar ingrediens, skall det for denne gang ej falde dem til Last. – Da jeg hos Doctor Gram paa Bragnæs haver Lejet een beleylig og efter Formodning uden Fore frie staaende Søeboed, vilde de med første faae Lejet et pr Prammer, for paa den Menagerligste maade at faae ned Transporteret, da til denne tiid ved Nøste Tangen fabricerede Effecter, hvorved i maae bruge den Precaution for at være forsikkret ingen Pakke kand aabnes, kaars=Viis med een Hysing at forsegle hver Paque i sær, og for at see intet ved Indsætningen i Søe=Boeden kommer til skade, selv ved Transporten at være tilstæde. –

Dog førend de  Transporteres skall udi en Casse, som dertil straxen maae forfærdiges, udsøges og indpakkes efterfølgende Nemlig av Græv Moltkes No 1 og No 2 150 stkr av hver Sort, Perl Kelchen av de største Klokker 50 stkr Köngel. Mundglas, Knopt Kelchen, Nakkede Jungfern og av hvad andre Sorter Viin glaser under min direction ere forfærdigede 4 stkr av hver Sort til een Prøve. Av Øl glasser med pant og foed paa een pot og ½ pot 4 stk av hver Sort. Av de smaae Caraffiner 4 stkr Sylte glasser av diversse Størrelse fra ½ pot til 4 potter 8 stkr Melke Fader 4 stkr og endelig 3 Pocaler av diversse Størrelse. – Disse Sager bliver som før er meldt Jndpakked i een Casse og Addresseret Sr Priebst, som nærmere er underrettet hvortil den er distinered, Jeg recommederer eder for Alle ting at i med største fliid udsøger av disse Sorter de bæste der er av veeneste Stich, bæste arbeyde og Reenhed i Glasset for Steen og Blærer, saa og saasnart de ere indpakket derover indsender mig Specification. Jeg vill haabe da mig intet siden Eders seeneste under 11t hujus er indløben, Alle ting ved Nøste Tangen er vel, og at ovnen for disse indfaldende Pintse hellig dage vorder antent, saa at jeg ved min Ankomst som skeer med det første, finder den i fuld arbeyde. …».

 

Side 60:

«Til Græv Moltke d: 6 July» (1754):

Her nevnes bl. a., at «Veeden ved Nøste=Tangen saa Kost=bare, at jeg for Lettere Priis vil drive een Glas Hytte med Steen Kull, …».

 

Side 61-62:

«Til Bogholder Andreas Schierraad ved Nøste Tangen d: 11t Julii 1754»:

Her nevnes bl. a.: «Til Sr Priebst haver jeg ved Roersmanden Søfren Brandt ladet levere een Fustagie Potaske Vægtig Netto 338tt, hvilken er saa goed at den ej behøver at Rafineres, ti skall den straxen bruges for at Vinde Tiid at imidlertiid et lidet forraad kand samles, av den anbefalede rafinerende Dantziger Potaske, Saasnart med førbemt tilsendte Fustagie er giordt Prøve, haver J at indberette mig hvorleedes Glaset befantes, Ligesom jeg og hver 14ten dage vill bede om Skriftlig Raport hvad ved Hytten Passerer, hvilke breve mig til Trundhiem Addresseres. – J maae og være betænkt paa at herefter nogle mindre Glaser forfærdiges, end de til denne tiid, da jeg nok mærker alle Folk ej vill have saa store Glaser; ti kand naar Glaset ej er extraordinaire godt, blæses 6 til 7000d Nakkede Jungfr der ikkun holde lidet meere end halvparten saa meget som de hidindtil blæste; …».

Så var det en del om «Gustav Holms og Sigfred Ledels slætte opførsel, og da det ikke er den første gang de udi min Fraværelse haver været opsætzige, og ved deres Lidderlige opførsel forvoldet Compagniet stoer Skade», osv. (Er slike personalsaker interessante? Bl. a. en ordre på tysk i forbindelse med disse).

«Kiesel Mineringen haver i straxen at lade begynde med og naar den nøje og vel er Skeidet, skall saa meget ned kiøres, som til Novembr: Maaneds Udgang kand behøves. - …».

 

Side 73:

«til Seigr Priebst d 13 Xbris» (1754):

«Paa anstundende Mandag som er d 16 hujus agter jeg at beramme een Licitations Auction paa Veed her i Hougsund, thj vill jeg effter Aftale vente dem hid, og da jeg agter at give de contraherende som sig noget anseeligt lader tilslaae dend halve deel af betalningen forud, vill det vel være nødigt at de medtager 3 a 400 Rdlr …».

 

Side 74:

«Til Andreas Schierraad d:10d Januar: 1755»:

«Siden min bortrejse fra Nøste Tangen haver jeg ej faaed nogen Underrættning om Fabriquens drift siden den tiid da jeg dog forlangte samme mig herefter ugentlig at vorde meddeelet; ej heller er mig Regningen fra 30t Novbr: 1754 til 27 Xbris ejusd: bleven tilstilled, da jeg dog ligeleedes anordnede samme herefter ved hver Maaneds Udgang mig directe skulde tilsendes, thi vill jeg derom endnu een gang til nøjere efterlevelse Skriftl. have erindret. – Christopher Soelbergs Søn som veed at omgaaes med Kiesel Minering, talede jeg med at hand d. 3 eller 4 Januar: skulde være her, og have med sig det nødvendige Reedskab til Minering, da jeg behøver hannem oppe ved minde, Men da hand til denne tiid ikke haver indfundet sig, vilde de straxen beordre hannem at indrejse, og det nødvendige Reedskab at medtage, da hannem om forlanges 2 a 3 Rdr: Penge til Rejsens Omkostning paa forskud kand leveres – den anordnede Kiesel Minering ved Nøstetangen ved Christopher Soelberg beskeed om, og kand dertil bruges een Karl, som var med mig den tiid jeg var ved Brutted, hvilken veed beskeed om hvorleedes jeg herefter vil have Schierffet bearbeidet; Manglende Reedskab, kand straxen forfærdiges, og maae i det mindste i Vinter brydes, og til Stampen fremkiøres, 40 Tønder Kiesel – Om den av Priebst forskrevne Potaske er ankommen eller ej, saa og hvor meget rafinered Potaske er igien ved Fabriquen av den forrige venter jeg underretning om, …».

 

Side 74:

«Til Sorensk: Daries. – d. 10d Januar: 1755»:

«Da jeg Tiirsdagen anstundende 21d hujus agter at lade holde den omtal: Licitations Auction paa Veed Leverance til Nøstetangen fra Modum og Sigdall, tager ieg mig den friehed her indslutted at tilsendte een Placat denne Auction angaaende, hvilken min højstærede hr Sorensk. efter seeneste avtale behager at Lade Publicere, Auctions Stædet er efter deres forbindtlige forlangende, berammed paa deres Gaard».

 

 Side 75:

«Til Deres Høj Grævelige Excellence og Ober Hoff Marchall Moltke den 11t Ianuarii 1755»:

Her nevnes bl. a.: «Ved Nøste Tangens Christal Fabrique haver jeg endelig nu bragt det saa Vidt, at jeg haver udfunden den bæste og tillige mindst Kaastbare Composition som i Bonité og Klarhed ej skall noget eftergive den Engliske, Men ved den grøne Hytte kand jeg i henseende der ikkun kand faaes Gran og Furu Aske ej faae Bouteillerne til den Klarhed som de udenlandske, men ellers i alle andre ting Liige av Bonité …».

 

Side 76:

«Til Iohan Peter Brandt d: 17d Ianuar: 1755»:

Her nevnes bl. a.: «P: S: J dette øjeblik faaer jeg Brev fra Priebst, at ved Skib fra Holland Nøstetangen med Potaske er bleven forsynet, ti kand det med deandordnede 3000d tt avsendelse did hen beroe, …».

bottom of page